1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.lemonpolska.pl.

4. Sklep Internetowy (SklepLEMONPolska) - serwis internetowy dostępny pod www.lemonpolska.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

9. Prowadzący sklep internetowy www.lemonpolska.pl - (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest firma Grupa LP - ICU z siedzibą w Garwolinie przy ul.kard.Stefana Wyszyńskiego 82 

10. Właścicielem sklepu Internetowego www.lemonpolska.pl jest firma Grupa LP - ICU z siedzibą w Garwolinie przy ul. kard.Stefana Wyszyńskiego 82

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.lemonpolska.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.lemonpolska.pl, prowadzony jest przez Właściciela, wymienionego w punkcie I.10 niniejszego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

- warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- aktualna wersja przeglądarki internetowej,

- minimalna rozdzielczość ekranu 1336 x 768 pikseli.

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lemonpolska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach nie pochodzą od Prowadzącego i dostarczane są przez producentów Towarów.

10. Informacja o cenie podawana na stronie www.lemonpolska.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

I. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

LEMONPOLSKA.PL

1. Warunkiem dokonania zakupu ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Warunkiem rejestracji jest  podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Prowadzący może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

II. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.lemonpolska.pl, dokonać wyboru towaru bądż towaru z określoną specyfikacją w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informację dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po wprowadzeniu danych adresowych należy wybrać sposób dostawy.

5. W kolejnym etapie zamówienia wybieramy metodę płatności. Aby zaakceptować wybraną metodę płatności należy kliknąć na odpowiedni obrazek odwołujący się do wybranej metody płatności.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informację dotyczące:

- łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów - wybranej metody płatności.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę".

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

III. CENY ORAZ DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT.

2. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4. Firma Grupa LP-ICU zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, jak i tych, które zostały potwierdzone.

5. Do cen produktów należy doliczyć ewentualne koszty ich dostawy pod wskazany przez Klienta adres. Nie doliczamy opłat, gdy Klient podczas składania zamówienia wybierze opcję „Odbiór osobisty”.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni wolne od pracy, będą rozpatrywane przez sklep www.lemonpolska.pl następnego dnia roboczego.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia przy rejestracji konta. Podanie właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, takich jak: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy oraz wybór opcji płatności za pobraniem, przelewem lub płatność kartą przy odbiorze osobistym.

3. Należność za zamówienie należy wpłacić na numer konta podany na stronie internetowej www.lemonpolska.pl oraz przesłany na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówieniowy, wraz z podaniem numeru zamówienia.

Grupa LP - ICU

08-400 Garwolin

ul.kard.Stefana Wyszyńskiego 82

Alior Bank 70 2490 0005 0000 4500 5112 1804

4Złożone zamówienie  zawiera takie dane jak: rodzaj towaru, koszt towaru, koszty wysyłki oraz numer zamówienia.

a. Po złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wygenerowany email z

podsumowaniem transakcji zakupu, zawierający takie dane jak: zakupiony towar,

koszt zakupionego towaru, koszt wysyłki.

b. W przypadku płatność za towar przelewem, zostanie wygenerowany email z

informacją o numerze konta na który należy wpłacić należność za zamówienie. Po

zaakceptowaniu płatności, zostanie wygenerowany email o zaakceptowaniu płatności

za towar.

c. Po skompletowaniu i wysłaniu zamówienia, zostanie wysłany email z informacją o

przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej.

5. Do każdego zamówienia dołączone jest potwierdzenie zakupu (paragon).

6. Czas dostarczenia zamówionej przesyłki, po przekazaniu jej do firmy kurierskiej, zależny jest od firmy kurierskiej. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sporządzić protokół w obecności pracownika Firmy kurierskiej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez w/w pracownika.

V. PŁATNOŚĆ/DOSTAWA

1. Za zamówione w Sklepie produkty można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

- gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy LEMON Polska dane

kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce „Kontakt”;

- gotówką za pobraniem;

- przelewem bankowym na konto; numer konta podany będzie w mailu wysłanym razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2. Wysokości opłat za dostawę wyszczególnione zostały w zakładce „Dostawa” 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:

- adres e-mailowy Sprzedawcy biuro@lemonpolska.pl lub

- adres korespondencyjny:

Grupa LP - ICU
08-400 Garwolin
ul. kard.Stefana Wyszyńskiego 82

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:

Grupa LP - ICU
08-400 Garwolin
ul. kard.Stefana Wyszyńskiego 82

5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

VII. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy biuro@lemonpolska.pl.bądź korespondencyjny,

Grupa LP - ICU
08-400 Garwolin
ul. kard.Stefana Wyszyńskiego 82

ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem:

Grupa LP - ICU
08-400 Garwolin
ul. kard.Stefana Wyszyńskiego 82

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:

- imię i nazwisko Klienta,

- datę zakupu,

- datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Grupa LP - ICU
08-400 Garwolin
ul. kard.Stefana Wyszyńskiego 82

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie urządzenia zakupione w Sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą z oficjalnej dystrybucji.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Jeśli taka zgoda

zostanie wyrażona, Sklep może wysyłać Klientowi informacje handlowe, w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

3. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym www.lemonpolska.pl, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych w celu realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne w celu zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Klienta przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Wszelkie dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych na konta Klienta bez jego wyraźnej zgody. Podanie danych osobowych w Sklepie ma charakter dobrowolny. Klientowi przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.

IX. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 X. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 XI. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

¾    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

¾    Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

¾    Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 XII. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2015